BG l EN
ISO

Реализирани проекти

Изработване на технически проект за Инсталация за производство на алуминий от отпадъчна суровина – РЖ Институт АД, Скопие, Република Македония и изграждане на инсталация за самото производство. Реализацията на проекта е финансирана от Crown Agents – London, а оборудването за инсталацията е доставено от Екотех Инженеринг ООД.

 

Изработване на технически проект за изграждане на нова мощност за производство на чугун от феросъдържащи отпадъци на територията на Кремиковци АД – съвместно с фирма Кuttner GmbH&C o Kg, Германия.

 

Проектиране и изграждане на уникална по своята същност Инсталация за улавяне, неутрализиране и обезмирисяване на технологичните газове, емитирани при производството на цигари в София-БТ АД.

 

Изработване на технически проект за реконструкция на електро – редукционна пещ 600kVA – РЖ Институт АД гр. Скопие, Република Македония.

 

Изработване на технически проект за реконструкция и възстановяване на пещи за производство на металургична вар, гр. Скопие, Република Македония.

 

Проектиране и изграждане на инсталация за производство на феросплави в комплект с обезпрашителна система.

 

Изработване на технически проект за Инсталация за непрекъснато хоризонтално леене на медни сплави – РЖ Институт АД, Скопие, Република Македония.

 

Изработване на технически проект за система от пневмоканали за пренос на пепел и разработване на обезпрашителна система за улавяне на праховите емисии – Циментов завод ТИТАН АД, Скопие, Република Македония.

 

Изработване на технически проект за горивна камера към барабанна сушилна за вермикулит.

 

Ремонтни и пусково наладъчни работи в обекти на Българска Народна Банка.

 

Изработване и доставка на контактни челюсти за феросплавното производство на СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ, Скопие, Република Македония.

 

Доставка на 236 броя HEPA филтри от клас на филтрация H14 за МЕДИКА АД, гр. Сандански.

 

Доставка на лабораторно оборудване за изследване на феросплави - СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ, Скопие, Република Македония.

 

Доставка и монтаж на допълнителна система за отвеждане на топлия въздух, отделян от винтовите компресори разположени в компресорна станция – ПЛЕНА БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София.

 

Изработване на работен проект за “Инсталация за трошене и пресяване на феросплави” и доставка на оборудването за инсталацията - СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ, Скопие, Република Македония.

 

Изработване на работен проект за Инсталация за трошене и пресяване на феросплавна шлака и доставка на оборудването за инсталацията - СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ, Скопие, Република Македония.

 

Изследователски работи свързани с металургичната оценка на кварц за производство на метален силиций в електроредукционна пещ – KIM JAROLIM GmbH, KIM JAROLIM GmbH, Германия.

 

 

 

 

Реконструкция и ново строителство на силозно стопанство за съхраняване, разтоварване, пълнене и активно измерване на натовареното количество в открити камиони и цистерни на трошена вар.

 

Реконструкция и доставка на нови ръкавни филтри към пещи за изгаряне на твърдо гориво и био-гориво.

 

Проектиране и доставка на мултициклонни групи към инсталации за транспортиране и трошене на скални материали.

 

Доставка на филтри за обезпрашаване на силози

 

Прахоулавителна инсталация в комплект с утаителна камера и група циклони към паров котел за изгаряне на биомаса с капацитет 10 000 м3/час.

 

Прахоулавяща инсталация към сушилен барабан за инертни материали с капацитет 16 000м3/час

 

Аспирационна и филтрираща система от вана за горещо поцинковане с капацитет 35 000 м3/час

 

Ръкавен филтър към вертикална варова пещ - Q=25 000м3

 

Обезпрашаване с патронен филтър на пресипни възли на участък готова продукция на разтоварването на вертикална варова пещ - Q=5 000м3

 

Два броя ръкавни филтри към технологична въртяща се 60 метрова пещ за метализация на желязо съдържащ шлам. - Q=2 х 25 000м3

 

Реконструкция и изпълнение на ръкавни филтри в към две пълначни линии - Q=25 000м3

 

Филтърна система с неутрализация към котли работещи с RDF -
Q=18 000м3

 

Силози за вар с дозиращо изпускане и противо засводяващи пневматични чукове.